Scroll to top
Regulamin

Term of Service

Poniższe Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień w zależności od ich znaczenia i zakresu oraz w kolejności określonej poniżej:

Zamówienia umowne zgodnie z opisami usług

Polityka prywatności

ZASADY I WARUNKI

1. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI - ZAKRES STOSOWANIA

1.1 Poniższe Warunki mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych pomiędzy klientem a SEBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwaną dalej "my". Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych z Klientem. Niniejsze Warunki mają również zastosowanie do przyszłych usług i ofert, nawet jeśli Klient nie uzgodni ich ponownie oddzielnie.

1.2 Warunki naszych klientów lub osób trzecich nie mają zastosowania i nie stanowią części umowy, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się ich stosowaniu w poszczególnych przypadkach. Wyraźnie zaznaczamy, że niniejsze Warunki nie mają zastosowania i nie stanowią części umowy.

1.3 Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych Warunkach, Politykach systemowych i cenach, powiadamiając o tym klienta z wyprzedzeniem za pośrednictwem jego konta klienta lub za pomocą adresu e-mail, który klient podał w swoich danych kontaktowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie i dostępność konta e-mail klienta.

1.4 Warunki i zasady wymienione w preambule mają zastosowanie w kolejności pierwszeństwa określonej powyżej.

1.5 Nasi pracownicy i upoważnione przez nich osoby trzecie nie mogą zawierać żadnych ustnych umów ani udzielać Klientowi żadnych ustnych gwarancji lub zobowiązań.

2. ZAWARCIE, WAŻNOŚĆ I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

2.1 Umowa zostaje zawarta, gdy Klient złoży zamówienie, a my przyjmiemy jego zamówienie zgodnie z postanowieniami punktu 2.4 niniejszych Warunków

2.2 Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i innych zmian w granicach rozsądku.

2.3 Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Koncie Klienta są prawidłowe i kompletne oraz zobowiązuje się powiadomić nas na piśmie o wszelkich zmianach w tym zakresie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Klient jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie dowodu poprawności danych.

2.4 Klient zawiera wiążącą umowę poprzez złożenie zamówienia i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia lub odrzucenia umowy zawartej w zamówieniu Klienta w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Potwierdzając jedynie, że otrzymaliśmy zamówienie Klienta, nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia zamówienia Klienta i zawartej w nim umowy.

2.5 Umowy są zawierane na czas nieokreślony, chyba że uzgodniono inaczej.

2.6 Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

2.6 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia przed końcem miesiąca bez podania przyczyny, bez rekompensaty finansowej/zwrotu kosztów za świadczone przez nas usługi. Różne okresy wypowiedzenia mogą mieć zastosowanie do Klientów w zależności od opisu danych usług. Wypowiedzenie może zostać przekazane w formie tekstowej listownie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem konta klienta w naszym bezpiecznym interfejsie klienta.

2.7 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia z ważnego powodu. Taki ważny powód zostanie uznany za istniejący, między innymi, jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych lub naruszy inne ważne zobowiązania Klienta. Innym ważnym powodem, który może spowodować zablokowanie lub zamknięcie usług lub konta klienta bez powiadomienia, jest sytuacja, w której klient korzysta z treści, które naruszają normalne zachowanie operacyjne lub bezpieczeństwo naszej infrastruktury lub naszego produktu, lub naruszają punkty 8.1. - 8.3. niniejszych Warunków.

2.8 Jeśli Klient zamierza przenieść swoje prawa i obowiązki umowne na osobę trzecią, wymagana jest nasza zgoda. Klient musi sformalizować swój wniosek o przeniesienie praw i obowiązków na piśmie. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania legalności strony przenoszącej oraz tożsamości strony trzeciej.

3. ZAKRES USŁUG

3.1 Zakres usługi objętej umową opiera się na opisie produktu obowiązującym w momencie składania zamówienia przez klienta i wynikających z niego pisemnych umowach. Zastrzegamy sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu, do zaprzestania świadczenia usług, które oferujemy bezpłatnie lub do wprowadzenia opłaty za te usługi.

3.2 Jeśli przedmiotem stosunku umownego jest rejestracja nazw domen, jesteśmy zobowiązani jedynie do zorganizowania żądanej rejestracji domeny. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie dajemy żadnej gwarancji, że organy rejestracji domen faktycznie przydzielą nazwę domeny, o którą Klient prosi w swoim zamówieniu. Klient ma prawo zakładać, że nazwa domeny zostanie mu faktycznie przydzielona dopiero po potwierdzeniu przez nas jej przydzielenia. Nie mamy żadnego wpływu na przydzielanie domen.

3.3 Zobowiązujemy się dołożyć uzasadnionych handlowo starań, aby osiągnąć średnią roczną dostępność naszych usług na poziomie 99,9%.

3.4 Obowiązują ograniczenia opisane w sekcji https://sebekvps.com/system-policies.

3.5 W przypadku gdy usługa obejmuje przydzielenie adresu(ów) IP, nie przeprowadzamy kontroli czarnej listy tego adresu IP, a Klient nie jest uprawniony do żądania określonego adresu IP. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany adresu IP przydzielonego Klientowi bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.6 Jeśli oferujemy usługi wsparcia technicznego, które wykraczają poza zakres opisu usługi, wystawimy za nie oddzielną fakturę.

3.7 Zapewniamy nieograniczony ruch związany z uczciwym użytkowaniem i zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia przepustowości według naszego uznania do dowolnego serwera, który może niekorzystnie wpływać na naszą sieć lub jakość usług dla innych klientów.

3.8 Nie gwarantujemy dostępności wszystkich zasobów procesora, chyba że wyraźnie określono to w taryfie, i zastrzegamy sobie prawo do zablokowania takiej usługi w przypadku nadużycia i niewłaściwego wykorzystania zasobów, takich jak "mining" lub inne, które obciążają procesor w 100% przez długi czas, co w jakikolwiek sposób może wpłynąć na innych klientów.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI I OPÓŹNIONE PŁATNOŚCI

4.1 Wystawimy klientowi fakturę za wszelkie zakontraktowane usługi, stosując zaktualizowane ceny widoczne na stronie www.sebekvps.com plus ustawowy podatek od wartości dodanej. Jeśli usługa dotyczy wysyłanych towarów, cena obejmuje koszty wysyłki i pakowania z określonego miejsca przechowywania.

4.2 W zależności od umowy przetwarzamy faktury miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, dwuletnie, trzyletnie przy użyciu uzgodnionych środków płatniczych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków usługi płatniczej, z której korzysta w celu opłacenia faktury.

4.3 Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat i podatków wynikających z korzystania z usługi lub osób trzecich określonych przez klienta. Faktura jest wystawiana bezpłatnie wyłącznie w formie elektronicznej. Opłata za przesyłkę pocztową zostanie odpowiednio naliczona.

4.4 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i importu, w szczególności przepisów amerykańskich, a także wszelkich innych stosownych przepisów.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA / BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

5.1 Klient ma pełne i wyłączne prawa administratora do wszystkich Produktów Root i Produktów Usługi Cloud Server. Klient jest odpowiedzialny za zarządzanie i zabezpieczenie tych produktów na własny koszt i ryzyko.

5.2 Klient, korzystając z naszych usług, jest zobowiązany do skonfigurowania i zarządzania swoimi serwerami w taki sposób, aby integralność i dostępność sieci, serwerów i danych stron trzecich nie była zagrożona. W szczególności surowo zabrania się wykorzystywania serwerów do ataków (d)DOS, a także uruchamiania otwartych przekaźników poczty lub innych systemów zdolnych do wykonywania takich działań. Jeśli klient naruszy tę umowę, zastrzegamy sobie prawo - bez wcześniejszego powiadomienia - do zablokowania serwera i rozwiązania umowy bez powiadomienia.

5.3 Klient jest zobowiązany do prawidłowego korzystania ze świadczonych usług oraz do powstrzymania się od nadużyć i zachowań niezgodnych z prawem.

5.4 Klient jest odpowiedzialny za regularne tworzenie kopii zapasowych (kopii zapasowych) swoich danych; kopie zapasowe muszą być przechowywane poza serwerem dostarczonym przez nas. Jeśli dane są przesyłane do nas na serwerach Klienta, Klient jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii zapasowych tych danych. Klient jest zobowiązany do wykonania pełnej kopii zapasowej danych przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany we własnym imieniu lub w imieniu osoby trzeciej. Jeśli mimo to dojdzie do utraty danych, Zamawiający jest zobowiązany do ponownego bezpłatnego przesłania nam odpowiednich plików danych lub do ich samodzielnego przywrócenia.

6. OCHRONA DANYCH

6.1 Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.sebekvps.com/legal/privacy-policy.

6.2 Jeśli klient chce również przetwarzać dane osobowe osób trzecich za pośrednictwem naszych usług, tylko klient pozostaje stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Przetwarzamy dane osobowe jako podmiot przetwarzający zamówienia zgodnie z art. 28 RODO tylko wtedy, gdy Klient zawrze z nami umowę o przetwarzanie zamówienia. Taka umowa nie jest zawierana automatycznie. W razie potrzeby możemy zaoferować Klientowi zawarcie umowy o przetwarzanie danych za pośrednictwem jego konta, uzupełnionej standardowymi klauzulami umownymi UE, jeśli Klient zamawia produkty znajdujące się w kraju trzecim.

6.3 Niniejszym ostrzegamy Klienta, że zasadniczo nie możemy ustalić, czy Klient przetwarza dane osobowe. Klient jest zatem zobowiązany do przekazania nam niezbędnych informacji, w szczególności dotyczących tego, czy przetwarzane są dane osobowe osób trzecich, w jakim celu takie dane są przetwarzane oraz do jakich kategorii należy zaliczyć dane osobowe i osoby, których dane dotyczą. W przypadku braku umowy o realizację zamówienia zawierającej niezbędne informacje od Klienta, zakładamy, że Klient nie przetwarza danych osobowych osób trzecich korzystających z naszych usług i w związku z tym nie podejmie żadnych środków zgodnie z przepisami o ochronie danych.

6.4 Niniejszym ostrzegamy Klienta, że biorąc pod uwagę obecny stan technologii, nadal nie istnieje kompleksowa forma ochrony transmisji danych w Internecie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich danych, które przechowuje w swoich produktach.

7. UŻYWANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE

7.1 Klient jest uprawniony do przyznania osobom trzecim umownego prawa do korzystania z wszelkich usług zamówionych przez klienta w Sebek. W takim przypadku klient pozostaje jedynym partnerem umownym. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za realizację umów zawartych między nami a Klientem.

7.2 Jeśli Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług Sebek, Sebek nie ponosi za to odpowiedzialności.

7.2 Jeśli Klient przeniesie prawa użytkownika do swoich Usług Sebek na osobę trzecią, Klient zapewni zgodność ze wszystkimi przepisami prawnymi i umownymi w momencie przeniesienia. Dotyczy to wszelkich zmian, które wymagają współpracy ze stroną trzecią.

7.3 Jeśli osoba trzecia naruszy zobowiązania umowne lub nie wywiąże się z obowiązku współpracy, jeśli dane dostarczone przez osobę trzecią są nieprawidłowe lub niekompletne, lub jeśli wystąpią inne problemy z przyznaniem praw użytkownika osobom trzecim, klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego szkody, a ponadto zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przeciwko nam przez osobę trzecią lub inne osoby.

8. KORZYSTANIE Z USŁUG / TREŚCI

8.1 Klient jest zobowiązany do niezależnej weryfikacji i przestrzegania przepisów prawnych wynikających z korzystania z usług uzgodnionych w umowie, w szczególności ustawy o telekomunikacji, ustawy o telemediach, a także krajowych i międzynarodowych praw własności przemysłowej i intelektualnej, dóbr osobistych, wymogów prawa konkurencji i ochrony danych. Klient zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia tych zobowiązań.

8.2 Klient jest zobowiązany do niepublikowania treści, które naruszają prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. Obejmuje to między innymi treści pornograficzne lub obsceniczne, treści ekstremistyczne lub treści obrażające dobre obyczaje, hazard, treści, które mogą poważnie zagrażać moralności dzieci lub młodzieży lub naruszać prawa osób trzecich (prawa autorskie, prawa do nazwy, prawa do znaków towarowych i prawa do ochrony danych). Obejmuje to również publikację treści zniesławiających, obelg lub poniżania osób lub grup osób.

8.3 Przesyłanie spamu jest zabronione. W szczególności obejmuje to wysyłanie nieautoryzowanych, niechcianych reklam do stron trzecich. Podczas wysyłania wiadomości e-mail zabronione jest również podawanie fałszywych informacji o nadawcy lub maskowanie tożsamości nadawcy w jakikolwiek inny sposób. Aplikacje do wydobywania kryptowalut są nadal zabronione. Obejmują one między innymi wydobywanie kryptowalut, rolnictwo i napiwki kryptowalutowe. Mamy prawo zablokować klientowi dostęp do jego usług lub konta Sebek, jeśli nie spełni on tych wymagań.

8.4 Jeśli dowiemy się o nielegalnej działalności, musimy zażądać od klienta natychmiastowego usunięcia naruszających prawo treści i mamy prawo zablokować klientowi dostęp do jego usług lub konta Sebek.

9. Odpowiedzialność

9.1 Klient korzysta z Usług Sebek na własne ryzyko. Ponosimy odpowiedzialność za szkody następcze w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, ale nie za utracone korzyści. W przypadku zawinionych naruszeń, które nie są spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem, ponosimy odpowiedzialność w wysokości przewidywalnej szkody właściwej dla danego rodzaju umowy, maksymalnie do 100% miesięcznej wartości wynajmu produktu przez Klienta.

9.2 Jeśli Klient naruszy obowiązki konserwacyjne, o których mowa w punkcie 8 niniejszych Warunków, w szczególności te dotyczące zakazów ustawowych i naruszeń dobrych obyczajów, Klient zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody z tego wynikające, w tym straty finansowe. Ponadto Klient zabezpieczy nas przed roszczeniami osób trzecich - niezależnie od podstawy prawnej - wynikającymi z winy Klienta lub osób trzecich wyznaczonych przez Klienta. Obowiązek odszkodowawczy obejmuje również wszelkie poniesione koszty obrony prawnej.

10. Polityka anulowania

10.1 Klient ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez podania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować SEBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Żeńców 30 Kraków; Małopolskie; kod pocztowy: 30-734, e-mail: info@sebekvps.com za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem konta klienta w naszym bezpiecznym internetowym interfejsie administracyjnym) o decyzji klienta o rozwiązaniu niniejszej umowy. Klient może w tym celu skorzystać z szablonu wniosku o rozwiązanie umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Aby spełnić wymogi dotyczące rozwiązania umowy, wystarczy, że klient wyśle jasno sformułowane powiadomienie o chęci skorzystania z prawa do rozwiązania umowy przed upływem okresu wypowiedzenia.

10.2 Nie zapewniamy zwrotów kosztów z jakiegokolwiek powodu podanego przez użytkownika, chyba że nie jesteśmy w stanie świadczyć usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Zablokowanie usługi z naruszeniem warunków niniejszej umowy nie stanowi powodu do zwrotu pieniędzy. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszych usług, nie jest to powód do zwrotu pieniędzy. Jeśli użytkownik nie potrzebuje już naszych usług - nie jest to powód do zwrotu pieniędzy.

10.3 Nasz formularz anulowania jest dostępny w zarządzaniu każdą zamówioną usługą.

11. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia internetową platformę pozasądowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przez Radę Arbitrażu Konsumenckiego.

12. WARUNKI KOŃCOWE I KLAUZULA USUWALNOŚCI

12.1 Niniejszy Regulamin oraz stosunek umowny pomiędzy nami a Klientem podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz międzynarodowego prawa prywatnego.

12.2 Międzynarodowym i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszego stosunku umownego jest nasza siedziba w Krakowie. Jesteśmy jednak uprawnieni we wszystkich przypadkach do wszczęcia postępowania sądowego w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta. W takim przypadku nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.

12.3 Jeśli postanowienie jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie ma to żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień. To samo dotyczy sytuacji, gdy i w jakim zakresie w danej umowie występuje pominięcie. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia zastosowanie będzie miało odpowiednie postanowienie, które, o ile jest to prawnie możliwe, odpowiada znaczeniu i celowi nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub domniemanej intencji stron, tak jakby wzięły one ten punkt pod uwagę.

Ostatnia aktualizacja 28 września 2023 r.